ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดให้ยื่นความจำนงขอที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม และมีผู้ยื่นความจำนง จำนวน ๑๒ คน นั้น คณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลการพิจารณาดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน