ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ดังนี้

 

เอกสารการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน