ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย กองทุนพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔

          โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกองทุนพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมอันมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

DOWNLOAD ระเบียบฯ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔