ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการบริหารของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

DOWNLOAD ระเบียบฯ

ระเบียบฯว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔