คู่มือการปฏิบัติงาน การขอใบอนุญาตทํางาน(Work Permit) และการต่ออายุใบอนุญาตทํางาน ให้แก่ลูกจ้างชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การขอใบอนุญาตทํางาน(Work Permit) และการต่ออายุใบอนุญาตทํางาน ให้แก่ลูกจ้างชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลด

เพิ่มเติม ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ - คู่มือ