ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓,๐๐๐ รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน ๓,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

Download >>> ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓,๐๐๐ รีม

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน ๓,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

          กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน ๓,๐๐๐ รีม(๕๐๐ แผ่น)[เลขที่อ้างอิง ๖๔๐๕๑๕๐๐๐๐๐๙๑ เสนอราคาในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

          ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำ หนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูส์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๗๐-๘๖๐๔ ในวันและเวลาราชการ

          ในกรณีที่ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ครั้งนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนำรายละเอียดของพัสดุ ภาพสินค้าพร้อมคำบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศและเอกสารซื้อดังกล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e – Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนการเสนอราคาในการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี