ผลิตแอลกอฮอล์ 10,000 หลอด แจกจ่ายประชาชนพื้นที่เสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห่วงใยประชาชน ผลิตแอลกอฮอล์ 10,000 หลอด แจกจ่ายประชาชนพื้นที่เสี่ยง

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงาน

โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาการทำเจลล้างมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องโถงชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีจิตอาสาทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารวมพลังในการผลิตเจลแอลกอฮอล์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า สืบเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่นที่มีบุคลากรนักศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาการทำเจลล้างมือในครั้งนี้ขึ้น

            ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการจัดทำ จำนวน 10,000 หลอด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย บุคลากรในมหาวิทยาลัยตลอดจนชุมชนเครือข่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะพบได้ในทุกที่ที่เราได้เดินทาง และจะมีการมอบเจลแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนพื้นที่เสี่ยงในอำเภอต่าง ๆ ต่อไป

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน