สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21

ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพร้อมกล่าวให้โอกาสแก่นักศึกษา

สืบเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อที่ 10 กำหนดให้องค์การนักศึกษา ประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ซึ่งผู้นำนักศึกษาที่ดีต้องเป็นผู้มีการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดกาล (Life Long Learning) เพื่อให้ได้ซึ่งความรู้ (Knowledge) และมุ่งสู่การมีทักษะ (Skill) เพราะการเป็นผู้นำนั้นความรู้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุด เพื่อนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการในการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดทักษะในการทำงาน มีความรู้และสามารถสร้างเครือข่ายในการทำงานได้ ตลอดจนจะได้เป็นผู้ที่มีกระบวนการคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ

            สำหรับหัวข้อในการบรรยาย ประกอบด้วย ทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม หลักการเขียนโครงการ หลักการประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบการเบิกจ่ายและพัสดุ และการสร้างภาพลักษณ์และการทำงานด้านกิจการนักศึกษา  

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน