ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 23 เมษายน 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินทักษะ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน