รายชื่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ครั้งที่ 1/2564)

ดาวโหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

640614list_of_outstanding_performers_and_very_good_round_1_2564