อบรมสัมมนาแกนนำป้องกันยาเสพติด

แกนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีที่ 4 ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นผ่านโปรแกรม Zoom ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17  มิถุนายน 2564 โดยมีแกนนำนักศึกษาทั้ง 8 คณะเข้าร่วม

            ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายเพิ่มมากขึ้น นับเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ของสังคมที่สามารถทำลายความมั่นคงของชาติได้ มีเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นทาสยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าที่หาซื้อได้ง่ายประกอบกับขณะนี้เทคโนโลยีก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่นเดียวกัน สถาบันการศึกษาเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นจะต้องให้ความรู้ สร้างแกนนำและรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันชีวิต กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว

กิจกรรมภายในงาน ได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) จังหวัดเพชรบุรี การบรรยายปัญหายาเสพติดและการป้องกัน เฝ้าระวัง การจัดทำแผน กระบวนการสร้างแกนนำและเครือข่ายยาเสพติด การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี