ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มิ.ย. 64

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสถานการณ์จำลองเสมือนจริง Realistic Scenario Award เรื่อง Urologic Emergency with R/O Septic Shock ในการประกวด Simulation-Based Learning Award ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ที่ปรึกษา

อ.ดร.วีรยุทธ  ศรีทุมสุข

อ.ดร.นงลักษณ์  กลิ่นพุดตาน

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

อ.จิตรรดา พงศธราธิก

อ.สิชล  ทองมา

น.ส.สิริรัตน์  โพธิชีพันธ์

นายพงศ์นรินทร์  เขตประทุม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร