เทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพูด

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร "เทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพูดและการนำเสนออย่างมืออาชีพ

          ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพูดและการนำเสนออย่างมืออาชีพ” ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          นางสาวธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล กล่าวว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารจะทำให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจตรงกัน ทักษะการพูดเพื่อนำเสนอมีองค์ประกอบหลายอย่าง การนำเสนอข้อมูล ทักษะการเล่าเรื่อง มุมมองของการนำเสนอ รูปแบบที่น่าสนใจโดยที่ผู้ฟังให้ความสนใจและไม่เบื่อนาย ทักษะการพูดจึงเป็นทักษะที่สำคัญในการนำเสนอต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจบริบทของสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ การเข้าใจองค์ประกอบของการพูด เทคนิคและทักษะที่ดีในการเสนอเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ รวมไปถึงโค้ชชิ่ง คือกระบวนการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนา เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันในการทำงาน ส่งผลให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

          ภายในการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการสื่อสารและการนำเสนองานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการฝีกนำเสนอในสิ่งที่ตนเองสนใจ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบและเทคนิคการนําเสนอ มีทักษะและความมั่นใจในการพูดและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี