โครงการราชภัฏทอฝันปันน้ำใจปีที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ ปีที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝน เรียนรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน และเป็นผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลือชุมชน ตระหนักในการเป็นผู้ให้ ส่งเสริมการค้นคว้านอกชั้นเรียนและนำความรู้ที่มีบริการชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการราชภัฏทอฝันปันน้ำใจปีที่ 7 ณ โรงเรียนอานันท์ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักศึกษาจิตอาสา วิศวกรสังคมเข้าร่วม

อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในการเปิดโครงการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาในหลายรูปแบบ เช่น โครงการวิศวกรสังคมที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้เกิดทักษะ 4 ประการ คือ การเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานและนักนวัตกร ดังนั้นแล้วในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ก็จะนำหลักคิดหรือทักษะเหล่านี้ไปประสานหรือไปบูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาเรียนอยู่ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม และที่สำคัญที่สุดในเรื่องของโครงการวิศวกรสังคมยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ มีทัศนคติที่ดี ที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีงานทำ และการเคารพกฎระเบียบสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ได้ศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจบออกไปเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม  เป็นคนดีและมีงานทำตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ”

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “ โครงการราชภัฏทอฝันปันน้ำใจได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 เป็นลักษณะการมาทำจิตอาสา โดยในปีนี้ได้นำเครื่องมือของวิศวกรสังคมที่ประกอบไปด้วย เครื่องมือฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต ไทม์ไลน์กระบวนการ ไทม์ไลน์พัฒนาการ มาใช้ในการเรียนรู้เชื่อมโยงบูรณาการในการลงพื้นที่ครั้งนี้”

นางสาวพรพรรณ กัลยาณรัตน์ ผู้นำนักศึกษา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษาจิตอาสา วิศวกรสังคม ได้ช่วยกันปรับแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียน การทำสื่อการสอน BBL เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ภายใต้เครื่องมือวิศวกรสังคม ส่งเสริมให้นักศึกษา เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานงานและนักสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนอานันท์ด้วย”

นายพิษณุ เพชรน้อย ผู้แทนโรงเรียนอานันท์ กล่าวขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้เลือกโรงเรียนอานันท์ในการจัดโครงการราชภัฏทอฝันปันน้ำใจ ปีที่ 7 เป็นโครงการที่ดีที่ช่วยในการสร้างสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และอยากให้มีการจัดโครงการนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน