ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน ๓,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน ๓,๐๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.) จำนวน ๓,๐๐๐ รีม ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ เปเปอร์มาร์ท

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม