ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ตำแหน่ง หนักงานประจำหอพัก สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔