ระดมความคิดเห็นในการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจับมือผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 
ระดมความคิดเห็นในการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย

เมื่อช่วงเช้าวันที่ กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดเวทีประชาคม เรื่องแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและภาคีเครือข่าย ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า “การจัดเวทีประชาคม เรื่องแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและภาคีเครือข่าย ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 1 : หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาสมวัย สุขใจต่างรุ่น” โดยได้รับความร่วมมือจากสิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มาร่วมกันประชุม ปรึกษา ร่วมคิด ร่วมวางแผน สรุปและประเมินผลในการดำเนินการ ร่วมหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและภาคีเครือข่ายในชุมชน”

สิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพไร่หวาน ที่จะนำความรู้มาพัฒนาคนในพื้นที่ตั้งแต่เด็ก เยาวชนจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น”

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน