คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

          เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ จึงแต่งตั้งให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามกำหนด ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน