มอบวุฒิบัตร “พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

มอบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังและประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

หลังจากที่ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังและประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปเมื่อวันก่อนนี้

           ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังและประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและการช่วยเหลือเบื้องต้น ภายใต้โครงการ “ศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบระยะที่ 1 : หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น” ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นผู้แทน อสม. ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ราย

            สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามเจตรมณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านของการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี