รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมะบรรยาย “ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต”

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมะบรรยาย “ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต”
27 มีนาคม 2562
โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รับจำนวน 500 คนเท่านั้น สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ในระบบกิจกรรม

…………………………………

http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/