รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
—————————————-
อาศัยอำนาจตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย จึงกำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครและการเลือกตั้ง

ที่
วัน/เดือน/ปี
รายการ

สถานที่
1 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน – วันพุธที่
24 เมษายน 2562 (เวลา 09.00 – 16.00 น.) รับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สภานักศึกษา
2 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
(เวลา 16.30 น.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
3 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
(เวลา 08.30 – 15.30 น.) ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา(ล่วงหน้า) หน่วยเลือกตั้งหน้ากองพัฒนานักศึกษา
4 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
(เวลา 08.30 – 15.30 น.) ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา หน่วยเลือกตั้ง
ประจำคณะ
5 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 กองพัฒนานักศึกษา/เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553
(1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีอยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) ไม่ดำรงตำแหน่งอื่นใดในองค์การนักศึกษาเกิน 1 ตำแหน่ง

(5) เป็นผู้ยึดมั่นในความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา
(6) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon@Line   พิมพ์ @pbru หรือ >>คลิกที่นี่<<
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี