ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน ๑,๗๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน ๑,๗๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

Download >>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน ๑,๗๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะจ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน ๑,๗๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. รายการพัสดุที่ต้องการจ้าง
ตัดชุดครุยวิทยฐานะ จำนวน ๑,๗๑๐ ชุด
๒. วงเงินงบประมาณ ๑,๑๑๑,๕๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ราคากลาง ๑,๑๑๑,๕๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๔.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รฑ์าคากำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน