โครงการ PBRU E-job Market 2021

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ PBRU E-job Market 2021 
เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมน้อมบุญดิเรก อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการ PBRU E-job Market 2021 ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี เป็นประธานในการกล่างเปิดโครงการ

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพออดสู่สังคม โดยในแต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีสถานบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ผลิตบัณฑิตเช่นกัน ทำให้การแข่งขันค่อนข้างสูง และในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่เชื้อของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้หลายหน่วยงานปิดตัวลงหรือรับพนักงานเพิ่ม ส่งผลให้บัณฑิตที่จบใหม่หางานทำได้ยากมากขึ้น ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดโครงการ PBRU E-job Market 2021 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษาได้เข้าร่วมการสมัครงานโดยตรงกับหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการ

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การเตรียมพร้อมในการสมัครงาน และการเสวนาในหัวข้อ ความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานทั้งในส่วนของบุคลิกภาพและความรู้ ความสามารถ

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี