อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 


ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทรงคุณค่า อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาจารย์ปรึกษาดีเด่น ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทรงคุณค่า อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล

สำหรับการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาระดับดีเด่น และอาจารย์ที่ปรึกษาระดับดีมาก ได้แก่

ระดับดีเด่น

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

1

อาจารย์จิตรรดา            พงศธราธิก

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

2

อาจารย์ชนาธิป               บุบผามาศ

คณะครุศาสตร์

3

อาจารย์เกรียงไกร           จริยะปัญญา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

อาจารย์ ดร.มลทิชา        แจ่มจันทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

อาจารย์สุธาสินี             อัมพิลาศรัย

คณะวิทยาการจัดการ

6

อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์    จันทะบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7

อาจารย์เจิมธง                ปรารถนารักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8

อาจารย์ทิพย์สุดา             ชะงัดเวช

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

ระดับดีมาก

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

1

อาจารย์กุลวดี    

เข่งวา

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

 

2

อาจารย์ธนัฏนัณ

อนันศิริสถาพร   

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

 

3

ผศ.วราภรณ์      

แก้วแย้ม

คณะครุศาสตร์

 

4

อาจารย์ ดร.บุญทิพย์

แป้นทอง

คณะครุศาสตร์

 

5

ผศ.ปณิธิ           

แก้วสวัสดิ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

6

อาจารย์สุกัญษลิกา

บุญมาธรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

7

อาจารย์รุ่งอรุณ  

ปิยะฤทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

8

อาจารย์วิไลวรรณ

ไชยลังการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

9

ผศ.ดร.กฤตชน   

วงศ์รัตน์

คณะวิทยาการจัดการ

 

10

อาจารย์ธิดารัตน์

ปิ่นทอง

คณะวิทยาการจัดการ

 

11

อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล

พวงเพ็ชร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

12

อาจารย์ชลาลัย

วงเวียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

13

อาจารย์สำรวย   

มะลิถอด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

14

อาจารย์ทรงศักดิ์

ธรรมจำรัส

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

      

 

              ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับนักศึกษา ทั้งในเรื่องการเรียน การคบเพื่อน การใช้ชีวิตประจำวัน อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเหลือนักศึกษา ให้ประสบความสำเร็จในการปรับตัวและช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาประสบปัญหา ช่วยให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและจบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี