พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.59 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม

            ประธานในพิธี วางพุ่มเงิน พุ่มทองราชสักการะ เปิดกรวยเครื่องราชสักการะ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัยถวายพระพร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

            โอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

            ชั้นมหาวชิรมงกุฎ                        รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง

            ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก             รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

            ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญาทองนิล

                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว

                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ

       จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน กองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 5,000 ต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาวิศวกรสังคมและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตอาสา พึ่งพา แบ่งปัน เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี