คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จิตอาสาปันสุขให้น้อง”

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม "จิตอาสาปันสุขให้น้อง"

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาปันสุขให้น้อง” ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์” เมื่อวันก่อนนี้ ณ โรงเรียนบ้านท่าโล้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์และเสียสละเพื่อส่วนรวม

กิจกรรมประกอบด้วย ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สร้างสื่อเรียนรู้ BBL ปรับปรุงบอร์ดจัดแสดง สื่อเรียนรู้หน้าห้องเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน