“วิศวกรสังคม ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ “วิศวกรสังคม ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วิศวกรสังคม ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามผ่านระบบออนไลน์ และในโอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย เพื่อพบปะ พูดคุยและให้แนวนโยบายการดำเนินงานวิศวกรสังคมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ

สืบเนื่องจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะและเครื่องมือวิศวกรสังคม ด้วยการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยมุ่งให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และเพื่อพัฒนาวิศวกรสังคมให้มีทักษะ 4 ประการ คือ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานงานและนักสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดและต่อยอดความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

  สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะร่วมกันในการสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะวิศวกรสังคมในการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลักสูตรและรูปแบบการดำเนินงานภายใต้โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน