คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ 024/2564

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 024/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ

          ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 011/2563 สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จึงยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 011/2563 สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ชุดใหม่นี้ ดังนี้

ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ