ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การจัดระบบ การควบคุมและกำกับการวิจัยในมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม และส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย ความยุติธรรมของอาสาสมัครในการวิจัย และสอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสากล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จึงออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ดาวน์โหลดระเบียบฯ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน