ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้การจัดระบบ การควบคุมและกำกับการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับแนวทางและจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จึงออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ดาวน์โหลดระเบียบฯ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564