ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การรับจ่ายเงินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย การรับจ่ายเงินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2564

            โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินรายได้จากการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ดาวน์โหลดระเบียบฯ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การรับจ่ายเงินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2564