ม.ราชภัฏเพชรบุรี คว้าอันดับ 1 “มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ปี 2564”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้าอันดับ 1 ประเทศไทย “มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ปี 2564”

            มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ปี 2564 อันดับ 1 ของประเทศ (Sustainable Community Development University Rankings 2021 : SCD Ranking 2021) เป็นการจัดอันดับผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ช่วยให้ผู้สมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อและผู้ปกครอง สามารถเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมและวิธีการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ไปใช้กับชุมชนการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับนักศึกษาที่ช่วยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาสำหรับโปรแกรมที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นเครื่องมือประเมินการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ และวางเป้าหมายด้านการจัดการที่เหมาะสมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการแข่งขันระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

           วัตถุประสงค์ของการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยมีเกณฑ์ของตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน การพัฒนาการวิจัยชุมชนอย่างยั่งยืน ศิษย์เก่าที่ทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และรางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี