ขยายเวลา!!! รับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล  1 ปี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-708622 (ในวัน-เวลาราชการ)