กิจกรรมค่ายเยาวชน คนประชาสัมพันธ์ PRD8

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อ ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน คนประชาสัมพันธ์ PRD8 

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน คนประชาสัมพันธ์ PRD8 (Roadshow online) ภายใต้โครงการกรมประชาสัมพันธ์พบกับเยาวชน ที่ได้ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์

นายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กล่าวว่า การดำเนินโครงการกรมประชาสัมพันธ์พบกับเยาวชนเป็นการทำโครงการในลักษณะการสื่อสารสร้างเครือข่ายแบบออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันนี้ที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับกรมประชาสัมพันธ์ สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการได้นำนโยบายภาครัฐลงมาปฏิบัติขยายลงในพื้นที่ 

            อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร กล่าวว่า หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ฝึกให้นักศึกษาเป็นนักสื่อสาร นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ เกิดทักษะการเรียนรู้ ถือเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ การเรียนการสอนออนไลน์ ฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ 100 %

#

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี