ศูนย์พัฒนาภาษาฯ เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีปฐมนิเทศกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ Online และจัดสอบวัดระดับก่อนเรียนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 415 ราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศ โดยมีผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ให้เกียรติเข้าร่วมการเปิดพิธีดังกล่าว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 18 สิงหาคม 2564

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการผลิตและพัฒนาครูเข้าสู่อาชีพและแผนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล ผ่านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถูกออกแบบให้จัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้ชุดโปรแกรมสำเร็จรูป DynEd ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีทีมงานจากศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงตัวแทนบริษัท ASP Progress คอยให้คำปรึกษา ดูแล อำนวยความสะดวกขณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดผ่านระบบออนไลน์ และผลักดันให้นักศึกษาทุกคนสำเร็จหลักสูตร นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2565

ภายหลังสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับ E-certificate รับรอง และมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนค่าสอบ TOEIC ทุนละ 500 บาท จำนวน 250 ทุน ในกรณีที่มีผลการเรียนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน