รางวัลนำเสนอวิจัยยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริรัตน์ คงทัพ และนางสาวภูริชญา เจ้า นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลนำเสนอวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทบรรยาย ในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นเนื้อตาลสุก”ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  (The 7th TECHCON 2021) “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี