มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งสลอด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียน อาจารย์และบุคลากรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

สำหรับโรงเรียนบ้านโป่งสลอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 63 คน มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองกะปุ หมู่ที่ 5 และบ้านโป่งสลอด หมู่ที่ 6  โดยทางโรงเรียนยังขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่นักเรียนอีกเป็นจำนวนมาก และนักเรียนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโป่งสลอดจึงมีแนวคิดที่จะจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนได้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนต่อไปข้างหน้าและเป็นพื้นฐานการศึกษาของนักเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี