โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรตามมาตรฐานสากล “กิจกรรมการอบรม TOEFL ITP หลักสูตร 24 ชั่วโมง” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 – 30 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ บุคลากรทั้งประเภทวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ก่อนเข้ารับการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะทำการสอบวัดระดับหลังเรียนในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป