กิจกรรมปฐมนิเทศ การพัฒนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ผ่านระบบ PBRU LMS เพื่อการเตรียมสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 120 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้ารับการทดสอบวัดระดับก่อนเรียน (Pre-test) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และจะเข้าเรียนผ่านระบบ PBRU LMS เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านหลักสูตร TOEIC จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 60 ชั่วโมง หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเข้ารับการทดสอบวัดระดับหลังเรียน (Post-test) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และนักศึกษาที่มีระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับจะได้รับเครดิตกิจกรรมตามเงื่อนไขที่คณะกำหนด

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน