ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดข้อบังคับฯ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564