ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดระเบียบฯ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564