ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

DOWNLOAD

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564