อบรมเทคนิคและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

งานบริหารงานบุคคล จัดอบรมเทคนิคและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักให้กับพนักงานสายสนับสนุน เพื่อสามารถนำคู่มือไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการอบรมเทคนิคและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีความเข้าใจในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก ซึ่งจะนำมาสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

            โดยได้รับเกียรติจากนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ระบบและการศึกษางาน หลักและแนวคิดในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการเขียนเอกสารประกอบผลงานลักษณะอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สามารถอธิบายถึงแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติที่สำคัญในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง นำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้นำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน และสามารถให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เพื่อให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน