ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. 2564

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2552 และมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้

DOWNLOAD

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. 2564

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน