การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่

การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดขึ้น เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่หลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกว่า 100 คน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเพื่อการเผยแพร่ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร เกิดการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่นำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ และสามารถสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) แล้ว จำนวน 155 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ตามระบบรับรองคุณภาพของสภาวิชาชีพ จำนวน 64 หลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ตามระบบรับรองคุณภาพของสากล จำนวน 53 หลักสูตร และหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่ตามระบบประกันคุณภาพของ สป.อว. จำนวน 38 หลักสูตร

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สมบูลย์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์การศึกษาที่ต้องการ แนวทางการบริหารหลักสูตรและจัดทำรายงานผลลัพธ์ผู้เรียนเพื่อการเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตรที่ได้ขึ่้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรตามระบบของคณะกรรมการอุดมศึกษา

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี