องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บัตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับพลเอกดาว์`พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และด้านการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม กล่าวว่า “ในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรี ในการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นโรงพยาบาลสนาม ขณะที่การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% ซึ่งได้มีการอบรมเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน ในการใช้งาน Google Community และ Google Classroom มีหน่วยให้บริการการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในส่วนของนักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ลดค่าบำรุงการศึกษา ลดค่าหอพักใน การให้ทุนการศึกษา”

ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการในพื้นที่ 31 ชุมชน 88 โครงการ โดยร่วมมือกับคนในชุมชนจากประสบความสำเร็จ ภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จนได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ ด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2564  

        การดำเนินงานวิศวกรสังคม มีการสร้างเครือข่ายนักศึกษาวิศวกรสังคม ผ่านการอบรมจำนวน 2,000 คน  มีโครงการที่ดำเนินการได้ 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการยุวเกษตรพอเพียง โครงการราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจปีที่ 7 โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำตามวิถีเกษตรพอเพียง และศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียง วิทยาเขตโป่งสลอด ที่พัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว “จากเขาวังสู่เขาแด่น”

โอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้กล่าวชื่นชมมาหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้เข้าไปพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของคนในพื้นที่ พร้อมนี้องคมนตรีได้ติดตามรับทราบถึงรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในภาพรวมรายงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรับทราบรายงานการขับเคลื่อนวิศวกรสังคม 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี