ลงนามความร่วมมือ “เพชรบุรีโมเดล”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมพร้อมพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็น “เพชรบุรีโมเดล” 
ในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรีโมเดล ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านระบบ (Zoom Meeting)

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะร่วมกันในการประสานความร่วมมือไปยังภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนในจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตการเกษตรและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่เป็นตัวอย่างต้นแบบของการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรในมิติใหม่

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนภาคการเกษตรที่นับเป็นจุดแข็งของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน โดยใช้จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบ หรือ “โมเดล” ในการดำเนินงานและจะขยายไปยังต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี (AIC) เนื่องจากมีความพร้อมในการขับเคลื่อนทั้งในด้านองค์ความรู้ที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ เครื่องมือและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทันสมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบในด้านการขับเคลื่อนสินค้าทางการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ AIC ประจำจังหวัดเพชรบุรี ที่ใช้เป็นแหล่งบริการเกษตรกรในการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ชุมชม และประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศ AIC เกษตรอินทรีย์ และศูนย์ความเป็นเลิศ AIC ด้านเกลือทะเลไทยด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี