ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำสะอาดหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เนื่องจาก การดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามรายละเอียดหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0505.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0505.2/ว845 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย