ประกาศยกเลิกร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 2 คัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 64097071600 เนื่องจาก การดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามรายละเอียดหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0505.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0505.2/ว845 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอยกเลิกร่างเอกสารประกาศประกวดราคาดังกล่าว

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศยกเลิกร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 2 คัน