นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมบูธสินค้าแปรรูปจากกล้วยหอมทอง

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมบูธสินค้าแปรรูปจากกล้วยหอมทอง เพิ่มมูลค่าสินค้า แก้ไขปัญหาเกษตรกร

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2564 โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้แทนคณาจารย์เข้าร่วม

            ก่อนการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยฯได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ดีเด่น” ประจำปี 2564 จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย                 

1. อ.สุธิดา ทองคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

            2. ดร.ณาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

3. ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

            4. อ.วริษา ปานเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            5. ดร.อัจฉริยกูล พวงเพ็ชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและเทคโนโลยี

            6. ผศ.อารี น้อยสำราญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

            จากนั้น เป็นการประชุมตามวาระการประชุมเช่น การรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด การสมัครเข้าร่วมการจัดอันดับ The Impact Ranking เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

            โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมบูธโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สู่การค้าเชิงพาณิชย์  โดยสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ดำเนินโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยการนำผลผลิตกล้วยหอมทองที่เกษตรกรในอำเภอบ้านลาดปลูกแต่ผลผลิตไม่ได้ขนาดมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม ประกอบด้วย น้ำหวานกล้วยหอมทอง น้ำกล้วยหอมทองพร้อมดื่มเพื่อการออกกำลังกาย กาแฟกล้วยหอมทอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง และแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี